maj 28

Bestyrelsesmøde 24/4 2024 i Savsvinget

Deltagere: Antony Mærsk, Jette Toft, Jonna Farbmacher, Kitt Johansen, Lise Frimodt og Tomas Dyrbye

Afbud: Michael Jacobsen

 1. Åbning af mødet

  Dagsorden blev godkendt, og referatet fra sidste møde blev godkendt og underskrevet. 

  2. Konstituering

  Jørgen Jørgensen udtræder af Røde Kors Hørsholm bestyrelse, og Jette Toft blev valgt enstemmigt som ny næstformand af Bestyrelsen.

  3. Orientering fra aktiviteterne

  Vågerne: Til d.d. har der været 4-5 vågninger i private hjem og et par på plejehjem. Der er kommet en ny frivillig vågerGenbrugsbutikken: Grundet manglende butiksleder er ledelsesopgaver uddelegeret til de enkelte afdelingslederne, og enkelte personsager er i gang med at blive løst i Butikken

  Venner Viser Vej: Der er afholdt en succesfuld fællesspisning for ukrainske flygtninge, hvor der var cirka 40 deltagere 

  Besøgsvennerne: Mindre udfordringer med at finde match mellem besøgsvenner og værter

  Nørklerne: Der er ca. 30 frivillige til strikke- og symøderne. Hanne B. er midlertidig Aktivitetsleder i Lisbeths fravær

  Kommunikation: Efter sommerferien inviteres de frivillige til møde, hvor den nye kommunikationsstrategi og status/ideer med den nye Møbelbutik vil blive præsenteret

  Møbler: Der er tæt dialog med udlejer omkring vilkår og betingelser i forbindelse med overtagelse og indretning af de nye lokaler. På baggrund af et renoveringsbudget, prioriterer Bestyrelsen de forbedringer der skal til for at det kan blive en velfungerende Møbelbutik og samtidig fungere som en erstatning for Savsvinget 4. Med sammenlægningen af Møbelbutik og Røde Kors Hørsholm lokale opnås en besparelse, og Savsvinget 4 opsiges senest d. 1. maj 

  4. Meddelelser fra Formanden

  Jette Toft, Michael Jacobsen og Tomas Dyrbye har deltaget i Røde Kors’ Landsmøde i Middelfart, hvor den nye strategi blev præsenteret. Alle i Bestyrelsen modtog materiale om strategienInvitation til Frivilligmøde deles med resten af Bestyrelsen

  5. Økonomi 

  Der igangsættes en analyse med henblik på at fastsætte en beløbsgrænse for udgifter til de frivillige, så det er ens for alle aktiviteter.

  6. Forretningsorden for bestyrelsen

  Forretningsorden skal opdateres jvf. indkomne ændringer fra Bestyrelsen.

  7. Grønland

  Bestyrelsen valgte at stoppe yderligere tilskud indtil videre.

  Der vil blive afholdt informationsmøde omkring tilskuddet til Grønland onsdag d. 22. maj kl. 18.00-18.30 jvf. beslutningen fra Generalforsamlingen i februar 2024.  Mødet annonceres både på hjemmeside og Facebook.  

  8. IT-sikkerhed

  Bestyrelsen har modtaget henstilling til at alle foranstaltningerne omkring IT sikkerhed overholdes; i særdeleshed GDPR lovgivningen, som også skal kendes af alle frivillige. 

  På baggrund af det vil al korrespondance i Bestyrelsen foregå gennem Røde Kors mail, hvor der vil blive ryddet op på vores Sharepoint site, så det også kan bruges mere effektivt. 

  9. Organisering 

  Der etableres ét kommunikationsteam, som er ansvarlig for både intern og ekstern kommunikation. Det er Kitt som er kontaktperson, og som står for at styre og koordinere indsatsen, så kommunikationsvejen bliver kortere.

  På baggrund af Bestyrelsens mødereferat, laver Kommunikationsteamet en kort opsummering af mødet, som lægges ud på Røde Kors hjemmeside.

  Forud for fremtidige møder bliver alle Aktivitetsledere bedt om at sende en status for deres aktivitet. Status skal sendes via en skabelon, som i første omgang sendes til alle Aktivitetsledere via mail og hvor så mange af informationerne er udfyldt på forhånd.

  10. Evt.

   Der laves en opdateret kontaktliste, der både omfatter Bestyrelse og Aktivitetsledere. 


   Tags


   Kunne dette også være interessant?

   {"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}