Overordnet udvikling i 2017

2017 blev endnu et travlt år for de frivillige i Røde Kors Hørsholm.

Aktivitetsområderne var Besøgstjenesten, Førstehjælpskurser, Genbrugsaktiviteten, Integrationsarbejdet, Internationale projekter, Julehjælp, Landsindsamlingen, Nørklegruppen, Værket og Vågetjenesten, som alle omtales i det følgende.

I løbet af 2017 arbejdede bestyrelsen –  i samarbejde med Røde Kors Landskontor og andre afdelinger i Nordsjælland – på at etablere et beredskab af Røde Kors frivillige, som skal kunne aktiveres og bistå de offentlige beredskabsmyndigheder, såfremt der opstår en større ulykke i vores områder. Det er en kompleks opgave at få klart defineret opgaver og pligter og ikke mindst samarbejdsrelationer ved et sådant beredskab, som forhåbentlig ikke nogensinde vil blive aktiveret, men hvis blotte tilstedeværelse gerne skal give en øget tryghed i befolkningen. Det er forventningen, at dette arbejde vil resultere i et nyt aktivitetsområde i 2018 i Røde Kors Hørsholm.

Røde Kors Hørsholms bestyrelse, som siden valget på generalforsamlingen i februar 2017 består af syv medlemmer samt en suppleant, har i tæt samarbejde med aktivitetslederne søgt at håndtere de mange opgaver, som bestyrelsen selv, men også samarbejdspartnere i Hørsholm Kommune, andre frivillige organisationer, kolleger i Røde Kors m.fl. har sat sig for at løse.  Alt sammen til gavn for de medmennesker, som det er Røde Kors’ mål at hjælpe.

Røde Kors Hørsholm har i en årrække lejet to lejligheder på Usserød Kongevej 49 til brug for møder i bestyrelsen, integrationsarbejdet, førstehjælpskurser mm.  Imidlertid har der gennem længere tid været usikkerhed om, hvor længe vi kunne leje disse lejligheder. Bestyrelsen besluttede derfor at undersøge mulighederne for at finde et andet attraktivt lejemål, som vi med sikkerhed kunne disponere over i længere tid fremover. Det lykkedes i midten af året, og i november kunne vi flytte ind i meget fine, møblerede lokaler i Savsvinget 4 D ved Ådalsvej. Lejemålet giver os flere kvadratmeter, er i ét plan uden trapper, har gode parkeringsforhold og koster ikke mere i husleje end vores hidtidige lejemål. Vi håber, at alle aktivitetsområder og bestyrelsen vil benytte lokalerne så meget som muligt.

En væsentlig forudsætning for det store arbejde, som Røde Kors Hørsholm med sine ca. 400 frivillige har kunnet udføre i 2017, har været en bred interesse og opbakning fra foreningens medlemmer i kraft af deres medlemskab.  Bestyrelsen takker for denne helt uundværlige støtte.

 

De enkelte aktiviteter

Besøgstjenesten
Aktivitetsleder: Anne Gruelund, tlf. 40 96 53 40

Besøgstjenesten har som formål at formidle besøg af frivillige hos ensomme i lokalområdet. Opgaven består i at besøge den ældre i ca. 1-2 timer en gang om ugen. Den frivillige er en god lytter, hygger – drikker en kop kaffe – spiller kort, læser højt eller går en lille tur sammen med den ældre. Glæden er stor for begge parter.

Vi ser frem til, at de ensomme i vores område, som ønsker det, fremover får mulighed for at modtage besøg af en Røde Kors besøgsven. Behovet er stort.

 

Førstehjælpskurser 

Aktivitetsleder: John Frese, tlf. 20 94 19 71

Den hidtidige positive udvikling i antal afholdte kurser fortsatte i 2017. Der blev afholdt 42 kurser med i alt 356 deltagere. Vi har igen haft tre aktive instruktører, som i 2017 har afholdt kurser i ”Førstehjælp for børn”, ”Brug af hjertestarter” og ”Livreddende førstehjælp”. Derudover har de afholdt velbesatte kurser i færdselsrelateret førstehjælp, som kræves for at tage kørekort, så her har især mange unge lært førstehjælp. I 2018 ansættes endnu en instruktør, og antallet af kurser forventes derfor at ville stige. Førstehjælpsaktiviteten genererer et mindre overskud, hvilket bl.a. har muliggjort afholdelse af gratis kurser for vores egne Røde Kors frivillige

 

Genbrugsaktiviteten

Aktivitetsleder: Michael Clausen, tlf. 45 57 22 02

Trods et generelt vanskeligt år for detailhandlen i Hørsholm formåede Røde Kors butikken på Usserød Kongevej 80 at fastholde omsætningen på niveauet fra sidste år. For at udvide kundekredsen ud over lokalområdet blev en række initiativer igangsat i løbet af året. Det drejer sig bl.a. om udvidet annoncering på Facebook og i lokalpressen, særlige skatkammersalg og andre specialsalg af udvalgte donationer.

Omsætningen steg godt 1 % og overskuddet godt 5 % til 5,7 mio. kr. Det er et meget tilfredsstillende resultat.

Målt på såvel omsætning som overskud var butikken på 7. år landets suverænt største Røde Kors butik. Der er omkring 240 Røde Kors genbrugsbutikker i Danmark, og butikken på Usserød Kongevej er arealmæssigt langt fra den største af dem. Men målt på omsætning er den alligevel 2½ gange større end landets næststørste.

Butikken udvidede allerede i 2015 aktiviteterne med salg på enkelte ugedage fra lejede lagerlokaler i Kokkedal Industripark 38, kaldet Møbeldepotet. Her sker først og fremmest salg af møbler, en aktivitet som er for pladskrævende til at kunne finde sted i det ønskede omfang fra lokalerne på Usserød Kongevej. Omsætningen fra møbeldepotet udviklede sig positivt gennem 2017 og ville – trods den begrænsede åbningstid – i sig selv gøre depotet til Danmarks omkring 30. største Røde Kors butik.

Genbrugsaktiviteten indgik i 2017 endnu et mindre lejemål på Møllevej i Nivå til at tilvejebringe ekstra lagerplads.

Genbrugsaktivitetens frivillige er stolte af de opnåede resultater, men vil som altid gerne dele stoltheden med hele lokalområdet. For opbakningen fra befolkningen i området var som i tidligere år enorm, såvel i form af mange indkomne donationer som en stadig strøm af kunder til butikken og møbeldepotet.

Samtlige medarbejdere i genbrugsaktiviteten er frivillige og ulønnede. Arbejdet omfatter at afhente eller modtage, sortere, efterprøve, klargøre og prissætte de modtagne donationer, kassemedarbejderne modtager kundernes betalinger og pakker varerne, chauffører henter donationer og bringer solgte varer ud, servicegruppen hjælper kunder i butikken og holder øje med salget, og kontormedarbejderne holder generelt butikken kørende med nødvendige forsyninger og administrativt arbejde. Butikken beskæftigede i gennemsnit knap 200 frivillige gennem 2017, og hver eneste frivilligs indsats var medvirkende til det gode årsresultat.

 

Integrationsarbejdet

Aktivitetsleder: Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51

Opgaverne for integrationsaktiviteten er af social og humanitær karakter og bør derfor ikke forveksles med de opgaver, som påhviler kommunen, herunder introduktion til Hørsholm, bolig, institutioner, uddannelse, job, økonomi m.m. For at sikre en klar arbejdsdeling foreligger der en samarbejdsaftale med kommunen, som præciserer dels kommunens dels Røde Kors ansvarsområder.

Også i 2017 ankom der en del flygtninge som nye borgere i Hørsholm. Der er således 44 familier med 113 børn samt 60 enlige i vores lokalområde, og der forventes 25 nye flygtninge samt et antal familiesammenførte. På den baggrund er der fortsat brug for flere frivillige.

I integrationsarbejdet arbejder ca. 55 frivillige, som hver især bidrager med aktiviteter, der medvirker til, at nye og gamle flygtningefamilier integreres i lokalsamfundet. Flere af de frivillige er besøgsvenner for familier og enlige.

Aktiviteterne består bl.a. af cafe hver onsdag på Savsvinget 4 D, lektiehjælp og sprogtræning, fælles madlavning, besøg i hjemmene, hjælp til at læse og forstå breve og dokumenter fra offentlige myndigheder, sociale arrangementer, udflugter og fællesspisning, hjælp til børns fritidsaktiviteter og deltagelse i Røde Kors’ ferielejre.

Jette Sangberg er stedfortræder for Maja Bilde.

 

Internationale projekter

Aktivitetsleder: Jørgen Jørgensen, tlf. 40 13 77 69

Med 500.000 kr. årligt i perioden 2015-2018 støtter Røde Kors Hørsholm projektet ”A dignified Life for Children” på Madagaskar. Projektet støtter venskabsprogrammets tre hovedformål: 1. At yde konkret bistand til udsatte befolkningsgrupper, 2. at sikre en udvikling af de Røde Kors selskaber, vi samarbejder med og 3. at befordre en mellemfolkelig forståelse. Bestyrelsen besluttede i 2017 at give tilsagn om årligt støtte til projektet på 500.000 kr. i 4 år, 2015-2018.

Røde Kors Hørsholm har i årets løb haft internationalt besøg, bl.a. af repræsentanter for Røde Kors fra Sydsudan og Nordkorea samt af generalsekretæren for Internationalt Røde Kors, Geneve.

 

Julehjælp

Aktivitetsleder: Maja Bilde, tlf. 51 78 95 51

I 2017 uddelte Røde Kors 95 julehjælpsgavekort a 800 kr. til 65 familier og 40 julehjælpsgavekort a 400 kr. til enlige flygtninge i Hørsholm kommune. Desuden er Røde Kors afdelingen i Kokkedal blevet støttet økonomisk til sin julehjælp.

 

Landsindsamlingen

Aktivitetsleder: Michael Rolf Jacobsen, tlf. 23 62 24 77. Assistent Rachel Moldavsky

Der blev i alt indsamlet 110.567 kr. – heraf ca. 20.000 kr. på Mobile Pay på de 90 ruter, som blev betjent.  Et flot gennemsnit på 1.228 kr. og dermed noget over landsgennemsnittet på 1.000 kr. I 2017 var landsindsamlingen d. 1. oktober – en regnfuld efterårsdag. Indsamlingsbøsser og -ruter blev udleveret i Joe & The Juice i Hørsholm Midtpunkt. Kl. 16:00 var alt talt op i Danske Bank, hvor personalet igen i 2017 har hjulpet Røde Kors.

 

Nørklegruppen

Aktivitetsleder: Eva Porsvig, tlf. 45 76 80 76

Nørklegruppen er ved udgangen af 2017 på 35 frivillige, der strikker og syr børnetøj og tæpper til nødlidende og katastroferamte områder over hele verden. De 23 frivillige mødes hver tirsdag på Selmersbo Aktivitetscenter.  De 12 andre frivillige nørkler hjemme. I 2017 blev der afsendt tøj til pakkecentralen i Kliplev i februar, maj, august og november måned, i alt 1288 enheder. Gruppen vil fortsat meget gerne modtage garn i store eller små mængder eller ting, der kan trevles op. Det kan afleveres på Selmersbo Aktivitetscenter eller i Røde Kors butikken.

 

Værket

Aktivitetsleder: Christina Høeberg

Værket er et projekt initieret af Maryfonden for yngre og midaldrende mennesker mellem 30 og 60 år, der føler sig alene, og som inviteres til deltagelse i fælles aktiviteter. Røde Kors Hørsholm har arrangeret disse aktiviteter for 2 hold med en halv snes deltagere hver. Det har drejet sig dels om lokale arrangementer og dels om landsdækkende initiativer som ”Danmark spiser sammen”. På grund af mangel på frivillige må Værkets aktiviteter i Hørsholm ophøre februar 2018.

 

Vågetjenesten

Aktivitetsledere: Annie Birkvang, tlf. 50 72 43 51 og Karen Valberg, tlf. 20 46 26 52

Vågetjenesten består af 5 frivillige. I 2017 er der våget 147 timer fordelt på 10 forløb, dvs. 1 time mere end året før, hvor der blev våget 146 timer. Desværre har vi af og til måttet sige nej til vågning, da vi ikke har vågere nok. Der har også været forespørgsler om aflastning, men det har vi ikke kunnet efterkomme af samme årsag. Vi har våget i Breelteparken, på Sofielund, Louiselund samt i private hjem.

 

Røde Kors Hørsholms kommunikation

Ansvarlig:  Jerry Ritz, tlf. 45 86 66 55

Røde Kors Hørsholm var i 2017 igen synlig i de lokale medier med betalte annoncer, men også med mange redaktionelle artikler i såvel Ugebladet for Hørsholm som dagbladet Frederiksborg Amts Avis. Det har resulteret i mange positive artikler om lokalafdelingens virke på de meget forskellige aktivitetsområder. Overskrifter som: ”Hørsholm sender 3 Herkules fly med akut nødhjælp til det hungersnødsplagede Sydsudan”, ”Røde Kors-nørklerne strikker for en god sag”, ”Anne er ny leder for besøgsvenner”, ”Røde Kors genbrugsbutik giver rekordoverskud”, ”Regnen drillede igen indsamlingen”, ”Lokale Sven Bak-Jensen overtager præsidentpost i Røde Kors”, ”Teatre jagter Røde Kors Hørsholms møbler” og “Røde Kors-frivillige på skovtur til Holbæk”.

Røde Kors har samarbejdet med Hørsholm Kommune om en oplysningskampagne med det formål at få private til at udleje ledige værelser til flygtninge, hvor vi bl.a. har leveret billedmateriale.

Der har i 2017 været særlig fokus på formidling af afdelingens internationale støtte til Røde Kors’ udviklingsarbejde for børn i Madagaskar i form af avisartikler som ”Nødhjælp set fra ‘Krokodillehullet’ og ”Kampen for overlevelse set på nært hold” og en række billedforedrag i og uden for Hørsholm, som har været med til at skabe respekt om Røde Kors lokalafdelings indsats i det fattige land.

Facebook og lokalafdelingens hjemmeside har været brugt til at få de gode historier ud, ligesom der har været et tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen på Landskontoret, som har anvendt flere positive historier fra Hørsholm om vellykket integration til den Røde Kors aktivitet, der hedder ”Venner viser Vej”.

En opgørelse over aktiviteten på afdelingens hjemmeside viser over 6.300 besøgende, hvoraf godt 5.300 vedrørte butikken. Det fremgår også, at en stor del af henvendelserne kommer fra folk med ophold i København og i nabokommunerne.

 

 

Forventninger til 2018

2017 blev, som det fremgår, et travlt år for Røde Kors Hørsholm. Det forventer bestyrelsen og aktivitetslederne også, at 2018 bliver. Det må imidlertid erkendes, at selv med de frivilliges meget store indsats vil det være vanskeligt at yde endnu mere arbejde uden at få flere frivillige til at melde sig til opgaverne. På den baggrund holdt bestyrelsen og aktivitetslederne i november 2017 to åbent-hus arrangementer i Savsvinget 4 D, hvor vi kunne glæde os over, at flere besøgende meldte sig som Røde Kors frivillige. Vi byder dem hjertelig velkommen – og håber, at de får følgeskab af endnu flere i det nye år.

Som nævnt indledningsvis håber bestyrelsen, at vi kan etablere et nyt aktivitetsområde, Lokalt Røde Kors beredskab, i 2018. Det vil fortsat kræve en del forberedende arbejde, og når dette er tilendebragt, vil de frivillige, der melder sig til beredskabet, skulle modtage instruktion. En sådan instruktion vil nødvendigvis også være en tilbagevendende aktivitet.

Endelig er det bestyrelsens og aktivitetsledernes klare forventning og håb, at 2018 bliver endnu et år, hvor de frivillige i Røde Kors Hørsholm finder glæde ved at arbejde for Røde Kors` gode formål i trygt og tillidsfuldt samarbejde med gode kolleger.